Follow us              

Farklılıklarımız

Geleceğin İnşası dersi ile öğrencilerimizin üniversite hayatına uyum sağlamaları, akademik çalışmalar dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirmelerine yönelik kazanımlar amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde sorumluluk, gönüllülük duygusu ve sürdürülebilirlik kültürü kazandırıcı etkinlikler bulunmaktadır. Dersin işlenişinde bunların yanı sıra kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencilerin yetkinliğini artırmaya yönelik aktiviteler de yer almaktadır. Teorik ve uygulamalı yürütülen dersle öğrencilere ayrıca çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgi ve becerisi verilmesi hedeflenmektedir.

Girişimcilik Dersleri ile Proje Yapıcı (Maker) öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Sistematik ve kazanım bazlı kurgulanan bu yapıda 3 ders bulunmaktadır. Bu dersler; Temel Girişimcilik, Uygulamalı Girişimcilik ve Sektörel Girişimcilik dersleridir.

Temel Girişimcilik dersi ile öğrencilerimizin girişimci ve proje yapıcı (maker) olabilmeleri için işletmenin kuruluşu, yönetimi ve muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, Ar-Ge ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri, iş planı hazırlama ve zamanlama, iş planı analiz ve iş modelleme, teknik şartname ve özellikler belirleme, değerlendirme, faturalandırma, inovasyondan hayata geçirme, ticarileştirme ve şirketleşme gibi birçok konuda teorik bilgiler verilmektedir.

Uygulamalı Girişimcilik dersi ile birinci yarıyıl öğrenilen kurumsal bilgiler uygulamaya dönüştürülmekte ve her öğrenci sorumlu öğretim elemanının yardımıyla alanıyla ilgili bir proje çalışmasını gerçekleştirmektedir. Bu çalışma prototip bir üretim içermeyip daha çok tasarım esaslı kazanımları barındırmaktadır.

Sektörel Girişimcilik dersi ile birinci yarıyıl Temel Girişimcilik, ikinci yarıyıl Uygulamalı Girişimcilik dersi kapsamında verilen bilgi ve beceri geliştirme süreçlerinin İş Yeri Deneyimi dersi kapsamıyla bütünleştirilerek iş yerindeki problemlere veya geliştirilmesi gereken alanlara yönelik çalışmaların projelendirilmesi ve özellikle somut ürün haline dönüştürülmesi beklenmektedir.

İş Yeri Eğitimi dersi ikinci yarıyılda verilecek olup öğrencilerin işletme kültürlerinin oluşturulması ve iş yeri oryantasyonunun kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin yürütülmesinde Üniversitenin fiziksel imkanlarının yanı sıra firma ziyaretleri veya firma yetkililerinin katkı sağlayacağı şekilde teorik bazlı bir ders olarak kurgulanmıştır.

İş Yeri Uygulaması dersi ikinci yarıyılda yer alan İş Yeri Eğitimi dersi ile genel işletme bilgisine sahip olan öğrencilere haftada ardışık 2 gün olmak üzere ilgili iş yerlerinde gerçekleştirilecektir. Bu sayede öğrenciler derslerde öğrenilen teorik bilgileri uygulama fırsatı bulmaktadırlar.

İş Yeri Deneyimi dersini öğrenci ikinci yarıyılda alınan İş Yeri Eğitimi, üçüncü yarıyılda alınan İş Yeri Uygulaması dersi tecrübeleriyle bir dönem boyunca daha önce haftada 2 gün bulunduğu işletmede alacaktır. Bu derste öğrenciler işyerinde deneyim ve gözlem yapmakta, gelecekteki mesleğini anlama ve mesleği oluşturan yeterlikleri kazanma yönündeki gelişmeleri, onlarla iş birliği içinde olan üniversite öğretim elemanları ve işinde deneyim kazanmış olan uygulama eğiticileri ve hamileri tarafından değerlendirilmektedir. Bu sayede mesleğin adayları, eğitimini aldıkları programın iş ortamında aktif rol üstlenen bir eleman olarak çalışma ve pratik edinme imkânı bulacaklardır.